Wyższa Szkoła Handlowa
Wyższa Szkoła Handlowa
ul. Słoneczna 1, 97-300 Piotrków Trybunalski
Tel./fax: (44) 645 21 00, (44) 645 21 01
dziekanat@wsh.net.pl rekrutacja@wsh.net.pl
- REKRUTACJA ON-LINE - zapisz się na studia nie wychodząc z domu!
aplikuj!
Deklaracja Polityki Europejskiej

DEKLARACJA POLITYKI ERASMUSA+ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. KRÓLA STEFANA BATOREGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

1a. Celami strategicznymi Wyższej Szkoły Handlowej są między innymi: udoskonalenie systemu kształcenia, otwartego na nowe metody i techniki nauczania, dostosowanego do potrzeb lokalnego, polskiego i europejskiego rynku pracy, zapewniającego wysoką jakość kształcenia, tworzenie wizerunku uczelni nowoczesnej, dobrze zarządzanej, przyjaznej pracownikom, studentom i otoczeniu. Uczelnia tworzy sieć regionalnych powiązań z podmiotami gospodarczymi, instytucjami i organami samorządowymi celem lepszej identyfikacji potrzeb oraz dostosowania oferty Uczelni. Intensyfikuje funkcję kulturotwórczą na rzecz miasta i regionu.

Obok zadań naukowych i dydaktycznych dla studentów Uczelnia podejmuje działania na rzecz miasta i regionu organizując wykłady otwarte, konferencje naukowe, studia podyplomowe i kursy, imprezy kulturalne i sportowe, akcje charytatywne, giełdy pracy. Na szczególną uwagę zasługują „Piotrkowskie Wykłady Otwarte i Międzynarodowe” organizowane w Uczelni od początku jej istnienia. Do wygłaszania wykładów zapraszane są osobistości z Polski i ze świata: naukowcy, politycy, przedstawiciele władz państwowych, ambasadorowie państw obcych ze wszystkich kontynentów.

 

Dzięki Karcie Erasmusa Uczelnia ma szansę zaistnieć w europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego. Wszystkie jednostki administracyjne oraz kadra naukowo-dydaktyczna WSH zostaną zaangażowane w proces realizacji założeń programu Erasmus.

W 2007 roku Uczelnia otrzymała Standardową Kartę Erasmusa. W roku 2014 otrzymaliśmy Kartę ECHE Programu Erasmus+ na lata 2014-2020. W roku akademickim 2010/2011 realizowane będą pierwsze wyjazdy studentów na studia w ramach programu Erasmus oraz wyjazdy nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych. Studenci zainteresowani są także możliwością odbywania praktyk w przedsiębiorstwach zagranicznych.

Hasło przyświecające programowi Erasmus (2007-2013) –THE LIFELONG LEARNING PROGRAMME jest szczególnie bliskie Wyższej Szkole Handlowej. Wiemy, że na naukę nigdy nie jest za późno. Podejmujemy działania promujące ideę kształcenia przez całe życie. Z inicjatywy WSH powstał pierwszy w Piotrkowie Trybunalskim Uniwersytet Trzeciego Wieku. Celem działań Uniwersytetu jest umożliwienie osobom kończącym pracę zawodową kontynuację aktywnego życia umysłowego i fizycznego.

Celem zachęcenia studentów i kadry naukowo-dydaktycznej do udziału w inicjatywach europejskich Uczelnia deklaruje przeprowadzenie akcji informacyjno - promocyjnych programu Erasmus. Uczelnia zamierza stosować następujące narzędzia promocji:

·organizację spotkań informacyjnych i prelekcji połączonych z prezentacją komputerową,

·środki komunikacji bezpośredniej: ulotki, broszury informacyjne, plakaty,

·środki drukowane – artykuły na temat wymiany międzynarodowej, które będą ukazywać się cyklicznie w uczelnianej gazecie „Do gwiazd”.

Oprócz działań omówionych wyżej dodatkową okazją do popularyzacji Programu będą Targi Edukacyjne, Dni Kultury Europejskiej i Święto Uczelni, w trakcie których organizowane będą spotkania z byłymi uczestnikami wyjazdów.

1b. Wyższa Szkoła Handlowa zapewnia przejrzystość dla działań Erasmusa. Wszelkie informacje na temat programu dostępne są na stronie internetowej Uczelni oraz w Biurze Współpracy z Zagranicą. Karta Uczelni Erasmusa wraz z Erasmus Policy Statement przyjętym przez Senat Uczelni, zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez informację na stronie internetowej Uczelni oraz w gablotach na terenie Uczelni.

1c. Wyższa Szkoła Handlowa jest Uczelnią RÓWNYCH SZANS.

Gwarantujemy wszystkim, niezależnie od przekonań religijnych, płci, wieku, pochodzenia etnicznego, orientacji seksualnej jednakowy dostęp do wiedzy i edukacji. W naszej Uczelni nie wystąpiły dotychczas żadne przejawy przemocy i dyskryminacji. Studenci są wychowywani zgodnie z poszanowaniem praw człowieka. Staramy się stwarzać jak najlepsze warunki pracy i nauki osobom niepełnosprawnym, tak aby nie napotykali na swojej drodze żadnych barier.

2. Wyższa Szkoła Handlowa stara się zapewnić jak najwyższą jakość wymiany akademickiej. Na wszystkich kierunkach studiów został wprowadzony system ECTS, umożliwiający transfer punktów ECTS, uzyskanych przez studentów w uczelniach zagranicznych oraz pełne uznanie okresu studiów w uczelni zagranicznej. Biuro Współpracy z Zagranicą oraz Dziekan starają się, aby jak najlepiej wybierać przedmioty w Learning Agreement, zgodnie z programem studiów w uczelni macierzystej. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez nauczycieli akademickich o najwyższych kwalifikacjach popartych doświadczeniem zawodowym zdobytym także poza szkolnictwem wyższym. Na stronie internetowej Uczelni znajdują się informacje na temat programu Erasmus oraz szczegóły na temat wymiany studentów i nauczycieli akademickich. Studenci informowani są o formalnościach, jakie muszą dopełnić, aby stać się uczestnikiem programu Erasmus. Uczelnia dokłada wszelkich starań, aby odpowiednio przygotować studenta wyjeżdżającego na stypendium programu Erasmus. Prowadzone są dodatkowe kursy językowe dla studentów wyjeżdżających.

Studentom przyjezdnym WSH zapewnia pomoc przy załatwianiu wszelkich formalności, związanych z pobytem i studiowaniem. WSH oferuje atrakcyjne zakwaterowanie w położonym w pobliżu Uczelni hotelu. Dla studentów zagranicznych opracowany został katalog przedmiotów prowadzonych w języku angielskim oraz informator o uczelni w języku angielskim. Dla gości organizowane będą prelekcje i warsztaty poświęcone kulturze i historii Polski. Do oferty Uczelni wprowadzono kurs języka polskiego dla obcokrajowców. Uczelnia dba o integrację studentów zagranicznych ze studentami polskimi. Samorząd studencki jest gotowy wprowadzić zagranicznych gości w życie akademickie WSH. Uczelnia planuje, aby każdy student przyjeżdżający miał opiekuna-studenta WSH.

3. Wyższa Szkoła Handlowa dba o jak najlepsze przygotowanie studentów do wymogów obowiązujących na rynku pracy. Celem praktyk jest wykształcenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w toku studiów w praktyce funkcjonowania Zakładu Pracy. Podczas praktyk studenci poznają specyfikę pracy na różnych stanowiskach i w różnych branżach oraz zdobywają praktyczne znajomości związane z wybraną specjalnością. Wraz z uczelniami partnerskimi Uczelnia planuje wyszukiwać miejsca praktyk dla studentów w odpowiednich firmach. Studenci mogą także sami wyszukiwać miejsca praktyk. Aby zapewnić wysoką jakość praktykom studenckim w Uczelni działa Biuro Karier, które zajmuje się organizacją praktyk. Uczelniane Biuro Karier będzie dbać o staranny dobór firmy zgodnie z kierunkiem kształcenia i umiejętnościami studenta. Ramowe programy praktyk dla studentów zostały opracowane oddzielnie dla każdego kierunku studiów i stanowią podstawę do opracowania szczegółowych programów praktyk. Pomiędzy Uczelnią i instytucją realizującą praktykę podpisywane jest porozumienie w sprawie praktyk. Porozumienie to zawiera informacje dotyczące programu praktyki, ilości studentów odbywających praktykę, terminu praktyki, wyznaczenia opiekuna praktyki z ramienia instytucji i Uczelni, nadzór nad właściwym przebiegiem praktyki. Uczelnia stara się monitorować praktyki będąc w stałym kontakcie z pracodawcą oraz ze studentem. Możliwe są także wizyty monitorujące przebieg praktyk. Na wniosek studenta praktyki w ramach programu Erasmus mogą być zaliczone jako praktyki obowiązkowe określone w Regulaminie studiów. Studenci przed wyjazdem uczestniczą w dodatkowych kursach językowych. Zaliczenie praktyki studenckiej odbywa się na podstawie dokumentacji z przebiegu praktyk, opinii opiekuna praktyk, wyników kontroli praktyk.

Nasi goście i wykładowcy
mł. insp. Dariusz Walichnowski
Komendant Miejski Policji w Piotrkowie Trybunalskim
dr Jacek Saryusz-Wolski
Europoseł
Krzysztof Chojniak
Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Jan Krzysztof Bielecki
Przewodniczący Rady Gospodarczej
Cezary Grabarczyk
Wicemarszałek Sejmu RP
Grzegorz Napieralski
Poseł na Sejm RP
John Godson
Poseł na Sejm RP
Jacek Rozenek
trener i coach oraz popularny aktor teatralny, filmowy i telewizyjny
Hiroshi Matsumoto
Radca Ambasady Japonii
Bogdan Klich
Senator Rzeczypospolitej Polskiej
Lech Wałęsa
były Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Leszek Miller
Przewodniczący SLD
Taras Rudko
Wicedyrektor Muzeum Historycznego we Lwowie
Katarzyna Rogowiec
Medalistka paraolimpijska, mistrzyni Polski, Europy i Świata w narciarstwie klasycznym i w lekkiej atletyce
Walery Szwiec
RADCA AMBASADY FEDERACJI ROSYJSKIEJ W POLSCE
prof. dr hab. Lech Kaczyński
były Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Ryszard Kalisz
Poseł na Sejm RP
Febe Potgieter-Gqubule
Ambasador Republiki Południowej Afryki w Polsce
Donald Tusk
Przewodniczący Platformy Obywatelskiej
Ibnu Sanyoto
Ambasador Republiki Indonezji
Akira Tajima
Dyrektor Ośrodka Informacji i Kultury Ambasady Japonii
prof. dr hab. Małgorzata Pietrasiak
Wykładowca WSH