Wyższa Szkoła Handlowa
Wyższa Szkoła Handlowa
ul. Słoneczna 1, 97-300 Piotrków Trybunalski
Tel./fax: (44) 645 21 00, (44) 645 21 01
dziekanat@wsh.net.pl rekrutacja@wsh.net.pl
- REKRUTACJA ON-LINE - zapisz się na studia nie wychodząc z domu!
aplikuj!
Kontakt

Logo szkoły ul. Słoneczna 1
97-300 Piotrków Trybunalski
Tel./fax:
(44) 645 21 00
(44) 645 21 01

Kontakt Napisz do nas

dziekanat@wsh.net.pl
rekrutacja@wsh.net.pl
baner

DAAD

DAAD Deutscher Akademischer Austausch Dienst- Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej jest organizacją wspierającą współpracę z uczelniami zagranicznymi poprzez wymianę studentów i naukowców.

Od początku swego istnienia, czyli od roku 1925, DAAD zaprasza zagranicznych studentów i naukowców do Niemiec, aby w ten sposób umożliwić im zdobycie międzynarodowych doświadczeń, zaś Niemieckim studentom i pracownikom naukowym stwarza możliwość odbycia zagranicznego stażu naukowo - badawczego. Programy DAAD skierowane są do wszystkich krajów i obejmują wszystkie dziedziny nauki. Pod koniec roku 2001 do DAAD przynależało 231 szkół wyższych reprezentujących różne typy uczelni.

Polska to jeden z największych europejskich partnerów DAAD. Przedstawicielstwo DAAD w Warszawie powstało w 1997 roku. Ma ono na celu nawiązywanie bliskich kontaktów z polskimi uczelniami oraz informowanie o możliwości studiowania i prowadzenia badań naukowych w Niemczech i w Polsce.

PROGRAMY DAAD:

     1.   Stypendia na wakacyjny kurs języka niemieckiego dla zaawansowanych studentów
Cel:

Uczestnictwo w letnich kursach językowych (także w kursach literatury i kultury niemieckiej oraz kursach języka technicznego, prawniczego lub ekonomicznego) oferowanych przez niemieckie uniwersytety. Na początku każdego roku ukazuje się broszura „Sommerkurse in der Bundesrepublik Deutschland”, za pomocą której ubiegający się o stypendium powinien dokonać wstępnego wyboru miejsca kursu. Ostateczną decyzję co do miejsca kursu podejmuje DAAD.

Czas trwania stypendium:
Od 3 do 4 tygodni w miesiącach wakacyjnych

Wysokość stypendium:
870 Euro/ Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie

Wymogi względem uczestników:
 • wiek 19-32 lata,
 • dobra znajomość języka niemieckiego, wystarczająca do zrozumienia wykładów w języku niemieckim oraz do pracy grupowej podczas kursu,
 • studenci studiów doktoranckich nie mogą ubiegać się o stypendium,
 • o stypendium mogą ubiegać się wybitni studenci wszystkich kierunków, którzy w momencie składania wniosku są przynajmniej studentami II roku studiów.

Wniosek zgłoszeniowy niezbędny do procedury naboru na stypendia DAAD dostępny jest na stronie www.daad.de.

Odwiedź także stronę www.daad.pl

Wniosek zgłoszeniowy powinien zawierać:
 •  formularz DAAD
 •  szczegółowy życiorys
 • uzasadnienie wzięcia udziału w kursie letnim
 • opinię nauczyciela akademickiego ze stopniem naukowym co najmniej doktora sporządzona w języku niemieckim lub angielskim na formularzu „Gutachten” dostępnym na stronie www.daad.de/imperia/md/content/de/forderung/recommendation.doc
 • zaświadczenie o znajomości jęz. niemieckiego na formularzu DAAD (DAAD Sprachzeugnis)
 • potwierdzony w dziekanacie wykaz wszystkich ocen ze studiów w dowolnej formie w rozbiciu na poszczególne lata studiów i semestry (tłumaczenie na j. niemiecki lub angielski - we własnym zakresie)
 • zaadresowaną kopertę zwrotną z naklejonym znaczkiem pocztowym na list zwykły

Uwaga!

Cały wniosek powinien być sporządzony w j. niemieckim.


Wnioski należy składać na adres:
Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) ul. Czeska 24/2, 03-902 Warszawa

Dodatkowe informacje uzyskać można w przedstawicielstwie DAAD w Warszawie

ul. Czeska 24/2
03-902 Warszawa
tel. 022/617 48 47, 616 13 08
Fax 022/616 12 96

      2.  Stypendia na podróże grupowe do Niemiec dla polskich grup studenckich

Cel:

Stypendia te mają na celu umożliwienie grupom studenckim (pod kierownictwem nauczycieli akademickich) nawiązanie kontaktów oraz zdobycie informacji o Niemczech podczas podróży do Niemiec, zwiedzania, rozmów informacyjnych. Program ten ma służyć rozwijaniu kontaktów pomiędzy polskimi i niemieckimi szkołami wyższymi.

Kandydaci:

Grupy studenckie: 10 do 15 osób wszystkich kierunków od II roku studiów oraz jeden nauczyciel akademicki. Przynajmniej jedna osoba z grupy powinna dobrze posługiwać się językiem niemieckim.

Czas trwania podróży: 7-12 dni

Warunki uzyskania stypendium:
 • podróż musi być samodzielnie zaplanowana i zorganizowana
 • program podróży musi być uzgodniony z niemieckimi partnerami, którzy zostaną odwiedzeni (np.: z instytutami naukowymi, szkołami wyższymi)
 • podróż musi prowadzić do co najmniej 2 różnych miast

Wysokość stypendium:
 • 30 Euro na dzień dla każdego uczestnika podróży (może otrzymać maksymalnie 1 nauczyciel akademicki)
 • Stypendium będzie wypłacone w polskiej walucie
 • DAAD zawiera dla całej grupy ubezpieczenie zdrowotne, wypadkowe oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Przyznanie stypendium:
 • decyzję w sprawie przyznania stypendium podejmuje DAAD i zawiera umowę z kierownikiem grupy,
 • 90% kwoty przyznanego stypendium zostanie przekazana grupie przed rozpoczęciem podróży,
 • najpóźniej 4 tygodnie po podróży należy przesłać do Biura DAAD w Warszawie sprawozdanie z odbytej podróży. Tekst powinien być napisany w języku niemieckim. Sprawozdanie powinno zawierać informacje takie jak: (lista uczestników podróży, przebieg podróży oraz konkretne korzyści naukowe),
 • po otrzymaniu sprawozdania DAAD przekazuje grupie pozostałe 10% przyznanej kwoty.

Wniosek zgłoszeniowy powinien zawierać:
 • formularz DAAD ( „Studienreisen polnischer Studentengruppen” dostępny na stronie www.daad.pl,
 • listę uczestników wraz z informacją o ich wykształceniu i znajomości języka,
 • szczegółowy opis motywów i celu podróży (w języku niemieckim),
 • czas i miejsca pobytu- zestawienie tabelaryczne,
 • wyszczególnienie nawiązanych przed wyjazdem kontaktów z niemieckimi partnerami
 • kopie oficjalnych zaproszeń.

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.daad.pl.

Nasi goście i wykładowcy
mł. insp. Dariusz Walichnowski
Komendant Miejski Policji w Piotrkowie Trybunalskim
dr Jacek Saryusz-Wolski
Europoseł
Krzysztof Chojniak
Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Jan Krzysztof Bielecki
Przewodniczący Rady Gospodarczej
Cezary Grabarczyk
Wicemarszałek Sejmu RP
Grzegorz Napieralski
Poseł na Sejm RP
John Godson
Poseł na Sejm RP
Jacek Rozenek
trener i coach oraz popularny aktor teatralny, filmowy i telewizyjny
Hiroshi Matsumoto
Radca Ambasady Japonii
Bogdan Klich
Senator Rzeczypospolitej Polskiej
Lech Wałęsa
były Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Leszek Miller
Przewodniczący SLD
Taras Rudko
Wicedyrektor Muzeum Historycznego we Lwowie
Katarzyna Rogowiec
Medalistka paraolimpijska, mistrzyni Polski, Europy i Świata w narciarstwie klasycznym i w lekkiej atletyce
Walery Szwiec
RADCA AMBASADY FEDERACJI ROSYJSKIEJ W POLSCE
prof. dr hab. Lech Kaczyński
były Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Ryszard Kalisz
Poseł na Sejm RP
Febe Potgieter-Gqubule
Ambasador Republiki Południowej Afryki w Polsce
Donald Tusk
Przewodniczący Platformy Obywatelskiej
Ibnu Sanyoto
Ambasador Republiki Indonezji
Akira Tajima
Dyrektor Ośrodka Informacji i Kultury Ambasady Japonii
prof. dr hab. Małgorzata Pietrasiak
Wykładowca WSH