Wyższa Szkoła Handlowa
Wyższa Szkoła Handlowa
ul. Słoneczna 1, 97-300 Piotrków Trybunalski
Tel./fax: (44) 645 21 00, (44) 645 21 01
dziekanat@wsh.net.pl rekrutacja@wsh.net.pl
- REKRUTACJA ON-LINE - zapisz się na studia nie wychodząc z domu!
aplikuj!
Stypendium Ministra


Studenci WSH mogą ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie

 • stypendium ministra za osiągnięcia w nauce
 • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe.


Ww. stypendia przyznaje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek przedstawiony przez rektora uczelni. Student nie może przesłać wniosku do Ministerstwa indywidualnie. Termin składania wniosków o stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz za wybitne osiągnięcia sportowe na rok akademicki 2010/2011 upływa z dniem 20 października 2010 r. Stypendia ministra są przyznawane na 10 miesięcy. W roku akademickim 2009/2010 wysokość tego stypendium wynosiła 1300 zł. miesięcznie.

Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące warunki:
 • uzyskał wpis na kolejny rok studiów;
 • nie powtarzał roku studiów w okresie zaliczonych lat studiów;
 • posiada osiągnięcia naukowe i wykazuje się aktywnością naukową;
 • wzorowo wypełniania obowiązki studenta określone w regulaminie studiów;
 • uzyskał w okresie zaliczonych lat studiów średnią ocen nie niższą niż 4,50 ( ze wszystkich egzaminów i zaliczeń uzyskanych w okresie zaliczonych lat studiów, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).


Za osiągnięcia naukowe i aktywność naukową uważa się w szczególności: pracę w kole naukowym, pracę naukową, udział w pracach naukowo-badawczych, współpracę naukową z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi, w tym zagranicznymi, publikacje, dzieła artystyczne, opracowania lub referaty nieobjęte programem nauczania, udział w konferencjach naukowych, udział w konkursach i festiwalach, nagrody, wyróżnienia, dyplomy otrzymane w olimpiadach, studia według indywidualnego planu studiów i programu nauczania, studia równolegle na drugim kierunku studiów oraz praktyki, staże lub ukończone kursy nie objęte programem nauczania, certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych co najmniej na poziomie B2 w skali globalnej biegłości językowej według „Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment – Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie”.

Wniosek o stypendium ministra za osiągnięcia w nauce - pobierz


Informacje zawarte w pkt 1-11 wniosku wypełnia się dla jednego kierunku studiów, podając m.in. nazwę tego kierunku, formę studiów, zaliczony rok studiów i średnią ocen.
Średnią ocen wylicza się jako średnią arytmetyczną, na podstawie ocen ze wszystkich egzaminów i zaliczeń uzyskanych w okresie zaliczonych lat studiów, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku studenta pierwszego roku studiów drugiego stopnia, średnią ocen wylicza się na podstawie ocen uzyskanych w okresie zaliczonych lat studiów pierwszego stopnia. W przypadku studenta drugiego roku studiów drugiego stopnia, średnią ocen wylicza się na podstawie ocen uzyskanych na pierwszym roku studiów drugiego stopnia.
Informacje zawarte w pkt 12 wniosku powinny dotyczyć studiów w jednostce uczelni i na kierunku, które zostały wskazane w pkt. 2 i 3 wniosku. Studenci studiujący równolegle na kilku kierunkach, mogą wypełnić wniosek z każdego z tych kierunków, o ile spełniają warunki otrzymania stypendium ministra.
We wniosku należy przedstawić osiągnięcia naukowe i aktywność naukową z okresu zaliczonych lat studiów, a więc od daty rozpoczęcia studiów na danym poziomie do dnia 30 września 2010 r. Nie należy przedstawiać osiągnięć sprzed daty rozpoczęcia studiów oraz osiągnięć uzyskanych po 30 września 2010 r.
W przypadku studentów, którzy uzyskali stypendium ministra w latach ubiegłych, nie należy wykazywać osiągnięć, które były już podstawą przyznania stypendium. Przykładowo, jeżeli student otrzymywał stypendium w roku akademickim 2009/2010, we wniosku należy wykazać osiągnięcia naukowe i aktywność naukową uzyskaną w okresie od 1 października 2009 r. do dnia 30 września 2010 r.
Wniosek o stypendium za osiągnięcia w nauce podpisywany jest przez przewodniczącego rady podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (rady wydziału) lub przewodniczącego senatu.

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące warunki:


 • zaliczył kolejny rok studiów;
 • nie powtarzał roku studiów w okresie zaliczonych lat studiów, chyba że niezaliczenie roku studiów wynikało z przyczyn zdrowotnych lub z powodu urodzenia dziecka;
 • uzyskał w okresie zaliczonych lat studiów udokumentowany wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.

Za wysoki wynik sportowy uważa się:


 • udział studenta w igrzyskach olimpijskich lub igrzyskach paraolimpijskich;
 • zajęcie przez studenta od pierwszego do piątego miejsca w mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, uniwersjadach, akademickich mistrzostwach świata, akademickich mistrzostwach Europy lub w zawodach tej rangi dla osób niepełnosprawnych;
 • zajęcie przez studenta od pierwszego do trzeciego miejsca w mistrzostwach Polski lub mistrzostwach Polski osób niepełnosprawnych.


Wniosek o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe - pobierz


We wniosku należy przedstawić wyniki sportowe z okresu zaliczonych lat studiów, a więc od daty rozpoczęcia studiów na danym poziomie do dnia 30 września 2010 r. Nie należy przedstawiać osiągnięć sportowych sprzed daty rozpoczęcia studiów oraz osiągnięć uzyskanych po 30 września 2010 r.
W przypadku studentów, którzy uzyskali stypendium ministra w latach ubiegłych, nie należy wykazywać osiągnięć, które były już podstawą przyznania stypendium. Przykładowo, jeżeli student otrzymywał stypendium w roku akademickim 2009/2010, we wniosku należy wykazać osiągnięcia sportowe uzyskane w okresie od 1 października 2009 r. do dnia 30 września 2010 r.
Wniosek o stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe podpisywany jest przez przewodniczącego rady podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (rady wydziału) lub przewodniczącego senatu.

Wniosek jest dodatkowo podpisywany przez przedstawiciela władz właściwego polskiego związku sportowego, związku sportowego o zasięgu ogólnokrajowym działającego w środowisku akademickim lub właściwej organizacji krajowej zajmującej się sportem niepełnosprawnych.

Więcej informacji na stronie www.nauka.gov.pl« wstecz
Nasi goście i wykładowcy
mł. insp. Dariusz Walichnowski
Komendant Miejski Policji w Piotrkowie Trybunalskim
dr Jacek Saryusz-Wolski
Europoseł
Krzysztof Chojniak
Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Jan Krzysztof Bielecki
Przewodniczący Rady Gospodarczej
Cezary Grabarczyk
Wicemarszałek Sejmu RP
Grzegorz Napieralski
Poseł na Sejm RP
John Godson
Poseł na Sejm RP
Jacek Rozenek
trener i coach oraz popularny aktor teatralny, filmowy i telewizyjny
Hiroshi Matsumoto
Radca Ambasady Japonii
Bogdan Klich
Senator Rzeczypospolitej Polskiej
Lech Wałęsa
były Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Leszek Miller
Przewodniczący SLD
Taras Rudko
Wicedyrektor Muzeum Historycznego we Lwowie
Katarzyna Rogowiec
Medalistka paraolimpijska, mistrzyni Polski, Europy i Świata w narciarstwie klasycznym i w lekkiej atletyce
Walery Szwiec
RADCA AMBASADY FEDERACJI ROSYJSKIEJ W POLSCE
prof. dr hab. Lech Kaczyński
były Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Ryszard Kalisz
Poseł na Sejm RP
Febe Potgieter-Gqubule
Ambasador Republiki Południowej Afryki w Polsce
Donald Tusk
Przewodniczący Platformy Obywatelskiej
Ibnu Sanyoto
Ambasador Republiki Indonezji
Akira Tajima
Dyrektor Ośrodka Informacji i Kultury Ambasady Japonii
prof. dr hab. Małgorzata Pietrasiak
Wykładowca WSH