Wyższa Szkoła Handlowa
Wyższa Szkoła Handlowa
ul. Słoneczna 1, 97-300 Piotrków Trybunalski
Tel./fax: (44) 645 21 00, (44) 645 21 01
dziekanat@wsh.net.pl rekrutacja@wsh.net.pl
- REKRUTACJA ON-LINE - zapisz się na studia nie wychodząc z domu!
aplikuj!
Kontakt

Logo szkoły ul. Słoneczna 1
97-300 Piotrków Trybunalski
Tel./fax:
(44) 645 21 00
(44) 645 21 01

Kontakt Napisz do nas

dziekanat@wsh.net.pl
rekrutacja@wsh.net.pl
baner

Regulamin

REGULAMIN
udostępniania zbiorów Biblioteki Wyższej Szkoły Handlowej
im. Króla Stefana Batorego
w Piotrkowie Trybunalskim

Rozdział I
Przepisy ogólne

 1. Biblioteka Wyższej Szkoły Handlowej im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim, zwana dalej Biblioteką, jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną o zadaniach naukowych, dydaktycznych i usługowych.
 2. Prawo korzystania ze zbiorów Biblioteki mają studenci i pracownicy Uczelni.
 3. Korzystanie ze zbiorów bibliotecznych jest bezpłatne.
 4. Biblioteka udostępnia materiały biblioteczne na miejscu w czytelni (księgozbiór podręczny, czasopisma i gazety) oraz wypożycza do domu z księgozbioru zasadniczego.
 5. Za okrycia i przedmioty pozostawione bez opieki Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Wierzchnie okrycia oraz torby i plecaki czytelnicy są zobowiązani pozostawić w miejscu do tego przeznaczonym.
 7. W Bibliotece obowiązuje zakaz spożywania posiłków i palenia tytoniu.
 8.  W Bibliotece nie wolno korzystać z telefonów komórkowych i obowiązuje zachowanie ciszy.

 

Rozdział II
Warunki korzystania ze zbiorów Biblioteki

 1. Godziny otwarcia Biblioteki ustala Rektor w porozumieniu z organami samorządu studenckiego.
 2. Warunkiem korzystania ze zbiorów bibliotecznych jest posiadanie aktualnej karty bibliotecznej.
 3. Celem otrzymania karty bibliotecznej należy wypełnić własnoręcznie deklarację zawierającą dane osobowe
  i zobowiązanie do przestrzegania regulaminu Biblioteki oraz przedłożyć legitymację studencką (studenci) lub dowód osobisty (pracownicy).
 4. Studencka karta biblioteczna wydawana jest na czas studiów. W celu uzyskania prawa do wypożyczeń na kolejny rok akademicki student zobowiązany jest do okazania indeksu, przy pierwszej w danym roku akademickim wizycie
  w Bibliotece. Po zakończeniu każdego roku akademickiego student jest zobowiązany do oddania wszystkich materiałów bibliotecznych.
 5. Czytelnik winien okazać kartę biblioteczną na każde żądanie dyżurującego pracownika Biblioteki.
 6. Karty bibliotecznej nie wolno odstępować innym osobom. Przekroczenie tego przepisu pozbawia prawa korzystania
  z Biblioteki zarówno właściciela karty jak i osoby nieprawnie z niej korzystającej.
 7. O zagubieniu karty, jak również zmianie nazwiska, adresu itp., Czytelnik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia pracownika Biblioteki.
 8. Czytelnik może mieć tylko jedno konto biblioteczne.
 9. Książki wypożycza się na okres jednego miesiąca. W przypadku zwiększonego zapotrzebowania na pewne dzieła
  (w czasie sesji egzaminacyjnej) Rektor może skrócić okres wypożyczenia.
 10. Czytelnik może otrzymać prolongatę terminu zwrotu wypożyczonego dzieła, o ile nie zostało ono wcześniej zamówione przez innego Czytelnika. Książki do prolongaty należy okazać pracownikowi Biblioteki. Najdłuższy okres wypożyczenia dzieła nie może przekroczyć trzech miesięcy.
 11. Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo najwyżej cztery dzieła, dwa z jednego działu.
 12. W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu książki Czytelnik uiszcza opłaty określone w rocznym harmonogramie opłat. Do czasu oddania przetrzymanej książki i uiszczenia kary pieniężnej Czytelnik pozbawiony jest prawa korzystania z wypożyczalni. Pieniądze pochodzące z kar pieniężnych Biblioteka przeznacza na zakup książek.
 13. W przypadku dwukrotnego przekroczenia terminu zwrotu książek możliwe jest wstrzymanie wypożyczeń książek
  na okres jednego miesiąca, a nawet semestru (jeśli termin jest trzykrotnie przekroczony).


Rozdział III
Odpowiedzialność za udostępnione Czytelnikowi  materiały biblioteczne

 1. Czytelnicy zobowiązani są do szanowania udostępnionych materiałów bibliotecznych, stanowiących dorobek naukowy i kulturowy narodu polskiego.
 2. Zabrania się niszczenia udostępnianych książek i czasopism w szczególności przez podkreślanie tekstu, robienie uwag na marginesach czy wycinanie.
 3. Czytelnik otrzymując materiały biblioteczne, powinien sprawdzić ich stan zachowania. Dostrzeżone uszkodzenia winien zgłosić pracownikowi Biblioteki w momencie wypożyczania, co zostanie odnotowane.
 4. Za braki stwierdzone przez pracownika Biblioteki przy zwrocie książki, a niezgłoszone uprzednio odpowiada Czytelnik oddający wypożyczone dzieło.
 5. Za kradzież, zniszczenie lub częściowe uszkodzenie materiałów bibliotecznych – niezależnie od obowiązku odkupienia danej pozycji – Czytelnik może być pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki.
 6. W przypadku uszkodzenia lub zagubienia wypożyczonego dzieła Czytelnik jest zobowiązany odkupić identyczne dzieło. Jeśli jest to niemożliwe Czytelnik powinien:
      a) odkupić inne dzieło wskazane przez pracownika Biblioteki,
      b) pokryć koszty zagubionego dzieła – oszacowane przez pracownika Biblioteki – w wysokości trzykrotnej wartości dzieła,
 7. W przypadku zagubienia części wypożyczonego dzieła, czytelnik winien odkupić taki sam tom lub całość dzieła.
 8. Czytelnik nie nabywa prawa własności do dzieła uszkodzonego lub zagubionego w przypadku późniejszego odnalezienia dzieła przez Czytelnika.
 9. W stosunku do Czytelników nieprzestrzegających Regulaminu, pracownik Biblioteki może zastosować następujące sankcje oraz ograniczenia w korzystaniu ze zbiorów:
      a) zawieszenie prawa do wypożyczeń do czasu zwrotu dzieł przetrzymanych,
      b) czasowego lub całkowitego pozbawienia prawa do korzystania z Biblioteki,
      c) skierowania sprawy na drogę sądową
 10. W Czytelni można jednorazowo korzystać z 6 woluminów lub czasopism oraz do 3 CD.


Rozdział IV
Udostępnianie zbiorów w Czytelni Biblioteki

 1. Czytelnicy korzystający z Czytelni zobowiązani są do pozostawienia okryć, toreb itp. w miejscu do tego przeznaczonym.
 2. Z Czytelni mogą korzystać Czytelnicy posiadający aktualną kartę biblioteczną.
 3. Czytelnik jest zobowiązany, na czas korzystania z Czytelni, do pozostawienia u dyżurującego pracownika Biblioteki karty bibliotecznej lub legitymacji studenckiej oraz wpisanie się do zeszytu odwiedzin.
 4. Czytelnik jest zobowiązany do zgłoszenia wnoszonych do Czytelni własnych książek, czasopism lub innych wydawnictw.
 5. Zakazuje się spożywania posiłków w Czytelni.
 6. W Czytelni obowiązuje zachowanie ciszy.
 7. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania udostępnianych materiałów bibliotecznych i zgłaszania zauważonych uszkodzeń.
 8. W Czytelni Czytelnicy mogą korzystać z:
       a) księgozbioru podręcznego,
       b) zbiorów znajdujących się w magazynach Biblioteki,
       c) czasopism i gazet,
       d) książek, czasopism własnych itp.


Rozdział V
Przepisy końcowe

 1. Studenci ostatnich lat (odchodzący z Uczelni) zobowiązani są do uzyskania na karcie obiegowej potwierdzenia rozliczenia z Biblioteką oraz zwrotu karty bibliotecznej. Dotyczy to również pracowników odchodzących
  z Uczelni.
 2. Czytelnik ma obowiązek przestrzegania niniejszego Regulaminu
 3. Czytelnik ma prawo zgłaszania dezyderatów, uwag i zażaleń.
 4. W razie naruszenia przez Czytelnika zasad zawartych w Regulaminie, pracownik Biblioteki Wyższej Szkoły Handlowej im. Króla Stefana Batorego, może ograniczyć jego prawa, wynikające z faktu posiadania karty bibliotecznej
  lub całkowicie go ich pozbawić. Od decyzji pracownika Biblioteki Czytelnikowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Rektora.

 
 
 

Nasi goście i wykładowcy
mł. insp. Dariusz Walichnowski
Komendant Miejski Policji w Piotrkowie Trybunalskim
dr Jacek Saryusz-Wolski
Europoseł
Krzysztof Chojniak
Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Jan Krzysztof Bielecki
Przewodniczący Rady Gospodarczej
Cezary Grabarczyk
Wicemarszałek Sejmu RP
Grzegorz Napieralski
Poseł na Sejm RP
John Godson
Poseł na Sejm RP
Jacek Rozenek
trener i coach oraz popularny aktor teatralny, filmowy i telewizyjny
Hiroshi Matsumoto
Radca Ambasady Japonii
Bogdan Klich
Senator Rzeczypospolitej Polskiej
Lech Wałęsa
były Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Leszek Miller
Przewodniczący SLD
Taras Rudko
Wicedyrektor Muzeum Historycznego we Lwowie
Katarzyna Rogowiec
Medalistka paraolimpijska, mistrzyni Polski, Europy i Świata w narciarstwie klasycznym i w lekkiej atletyce
Walery Szwiec
RADCA AMBASADY FEDERACJI ROSYJSKIEJ W POLSCE
prof. dr hab. Lech Kaczyński
były Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Ryszard Kalisz
Poseł na Sejm RP
Febe Potgieter-Gqubule
Ambasador Republiki Południowej Afryki w Polsce
Donald Tusk
Przewodniczący Platformy Obywatelskiej
Ibnu Sanyoto
Ambasador Republiki Indonezji
Akira Tajima
Dyrektor Ośrodka Informacji i Kultury Ambasady Japonii
prof. dr hab. Małgorzata Pietrasiak
Wykładowca WSH