Zarządzanie oświatą

Studia przeznaczone są dla pracowników oświaty, a także osób, które chcą zdobyć nowe kwalifikacje w zakresie organizacji i kierowania placówkami oświatowymi. Celem studiów jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry kierowniczej oświaty do profesjonalnego zarządzania współczesną szkołą i innymi placówkami oświatowymi poprzez zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawnego i twórczego kierowania instytucją oświatową z uwzględnieniem wymogów reformy edukacji oraz potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży, a także środowiska lokalnego. Absolwent uzyskuje kwalifikacje umożliwiające pełnienie funkcji dyrektora lub innej funkcji kierowniczej w placówkach oświatowych.

W programie studiów m.in.: prawo oświatowe, podstawy organizacji i zarządzania, zarządzanie finansami, zamówienia publiczne w oświacie, zarządzanie jakością – nadzór pedagogiczny, psychologiczne aspekty zarządzani kadrą, administrowanie placówką oświatową, zarządzani dokumentacją, marketing i promocja szkoły.

Harmonogram opłat – ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

                                                       REKRUTACJA ON-LINE