Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) (studia kwalifikacyjne)

Absolwenci kierunku posiadają kompetencje i uprawnienia do pracy w szkołach specjalnych, ośrodkach specjalnych z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, a także umiejętność podejmowania racjonalnych i skutecznych działań dydaktycznych, wychowawczych i rewalidacyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży. Program adresowany jest do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne (warunek konieczny), które chcą uzyskać kwalifikacje do prowadzenia zajęć dydaktycznych, edukacyjno-terapeutycznych, rewalidacyjnych i wychowawczych, czynnych zawodowo nauczycieli, pedagogów, psychologów.

W programie studiów m.in.: podstawy pedagogiki specjalnej, diagnostyka psychopedagogiczna, postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością i niedostosowaniem, wczesna interwencja w usprawnianiu dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, metodyka pracy z osobami o lekkiej i głębszej niepełnosprawności, elementy psychologii klinicznej i psychopatologii.

                                                REKRUTACJA ON-LINE