Konferencję Naukową nt.: Nowe substancje psychoaktywne już za nami

W dniu 30 maja 2019 roku w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu – Departament Studiów Podyplomowych w Piotrkowie Trybunalskim odbyła się Konferencja Naukowa na temat: Nowe substancje psychoaktywne: narkotyki, dopalacze
i leki OTC. 
Przestępczość w środowisku lokalnym – wyzwania dla profilaktyki szkolnej i środowiskowej.

W konferencji wzięli udział wiele specjalistów z placówek oświatowych, ośrodków pomocy społecznej, poradni psychologiczno – pedagogicznych, ośrodków wychowawczych i resocjalizacyjnych, policji i organizacji użyteczności publicznej. W konferencji wzięli udział również przedstawiciele samorządów gmin i powiatów.

Konferencja podzielona była na dwa panele. W pierwszym panelu rozmiary zjawiska współczesnych uzależnień nakreśliła Pani mgr Agnieszka Taper – socjolog, pracownik CPS w Milejówku. Prelegentka wskazywała na fakt, iż pomimo licznych inicjatyw na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży, problemy uzależnień ciągle się poszerzają. Wzrasta liczba osób sięgających po narkotyki oraz ich podaż. To niezwykle niepokojące zjawiska, które stanowią wyzwanie dla współczesnej profilaktyki społecznej i wskazują na potrzebę organizowania nowych form terapii uzależnień.

W panelu drugim, dotyczącym nowych form uzależnień, głównym prelegentem był Pan Maciej Szczodrowski, Wiceprezes Zarządu Fundacji Bonun Humanum. W swoim wystąpieniu podkreślił rolę i znaczenie wychowania dzieci i młodzieży w aspekcie budowania skutecznego modelu profilaktyki uzależnień. W swoim wystąpieniu wiele miejsca poświęcił praktycznym rozwiązaniom w pracy z osobami uzależnionymi od narkotyków i dopalaczy. Wskazywał na znaczące różnice klasycznych narkotyków i nowych substancji uzależniających zagrażający człowiekowi.

Organizatorami konferencji byli: Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Departament Studiów Podyplomowych w Piotrkowie Trybunalskim, Centrum Polityki Społecznej oraz Bonum Humanum.